canim.az
Sevgiyə gedən yolda, yalnızlığa son!...
Daxil ol Qeydiyyat
Sayta Daxil Olun!
İstifadeçi Adı ve ya ID:

Şifre:

Meni xatırla | Qeydiyyatdan keç
Şifreni unutdun?
Gece oxusu: Belke de qaytardılar

әmi, bәlkә sәndә bir tәzә xәbәrdәn zaddan ola?.."

Mәn dedim ki, qәzetlәrdә yazılandan savayı bir şey bilmirәm.

Umudbәyov istәdi ki, bir söz desin, amma o tәrәfә-bu tәrәfә baxıb dayandı. Üç-dörd şkol uşağı oynaşa-oynaşa keçirdilәr. Umudbәyov genә әtrafa baxandan sonra mәndәn soruşdu:

"Bәs, Molla әmi, sәn bu qәzetlәri ki, oxuyursan, bәs o yazılardan heç bir işarә çıxartmırsan?" - Dedim:

"Bilmirәm, nәyi deyirsәn?"

Umudbәyov genә cibindәn bir әzik qәzet çıxartdı. Haman "Raboçi" qәzeti idi vә başladı bir yerindәn oxumağa:

""Azәrneft" müdiri Serebrovski gedir Amerikaya, oradan tәzә ixtira olunmuş buruğ maşınları alıb gәtirsin".

Mәn dedim ki, bundan mәn bir işarә anlamıram. Umudbәyov bir az gülә-gülә mәni belә başa saldı:

"Molla әmi, Serebrovski Amerikaya buruğdan ötrü getmir; gedir Bakı neft mәdәnlәrini satsın Amerika milyonçusu Rokfellere."

Qalan üç nәfәr müsahib dә bunu tәsdiq elәdilәr vә mәndәn dә soruşdular: "Ağlın nә kәsir?" - Dedim:

"Ağlım bir şey kәsmir".

* * *

Bәxtlәrindәn şikayәtçi dörd nәfәr müsahiblәrimlә axırıncı görüşmәyimiz yadımdan çıxmır. Bir gün gәzә-gәzә mәn dә bulvara vә artist rәfiqim Balaqәdәş dә bulvara çıxdıq. Biz orta xiyabanda görüşüb, bir baş gәzdik vә istәdik әylәşәk burada. Uzaqdan gördük ki, politkaşünas hәriflәr haman dalda yerdә genә әylәşib söhbәtdәdirlәr. Balaqәdәş qah-qahla gülә-gülә mәni genә onlara tәrәf çәkmәyә başladı vә mәn hәvәslә tabe oldum vә getdik. Hәmişәki kimi xoş-beş... Әylәşdik.

Bu gunkü tәzә xәbәr dә bu idi ki, әvvәla, Lord Kerzon Çiçerine genә tәzә bir "ultimatum" verib vә ikinci xәbәr dә bu idi ki, ingilis hәrbi gәmilәri Batumun qabağında üzmәkdәdir vә güman aparmaq olar ki, Batumu bugun-sabah topa tutalar vә әhali dә qaçır osmanlı torpağına.

Bir qәdәr dә bu növ danışıqlardan sonra mәn durdum ayağa, Balaqәdәş dә mәnә baxdı vә hәr ikimiz qalanlarla xudahafiz elәdik vә burada Hacı Hәsәn ağa mәnim әlimi sıxanda belә dedi:

"Eh, allah kәrimdir, bәlkә dә qaytardılar".

Bu bir


<< 1 ... 3 4 [5] 6 7 >>

Şerhler:
Şerh yoxdur, 1-ci siz yazın!
»İsti-İsti Xeberler
»Oxu zalına keç

Onlayn Tanışlıq: 991 / 675